Zápis z členské schůze konané dne 17.7.2020

Přítomno bylo 36 členů, tj. 70%.

Předseda představenstva Ing. Jiří Ráž zahájil členskou schůzi, přivítal přítomné členy, přečetl a nchal schválit program členské schůze.

Následovala zpráva o výsledku hospodaření za rok 2019, kde družstvo hospodařilo se ziskem po zdanění ve výši 6 632 tisíc Kč. Bylo navrženo převést celý zisk do rezervního fondu.

Předseda představenstva seznámil přítomné s výsledkem sklizně jednotlivých plodin za rok 2019 a osevním plánem v roce 2020. Člen představenstva Daniel Štranc přečetl  zápisy z konání schůzí představenstva v loňském roce.

Plán družstva na rok 2020 byl sestaven na zisk ve výši 5 milionů Kč.

Členka družstva seznámila přítomné členy s výsledky kontrolní komise za rok 2019 a výsledky inventur za rok 2019. Inventurní rozdíly nebyly zjištěny.

V diskuzi byl zodpovězen dotaz ohledně druhu nově zasetého hrachu.

Člen návrhové komise přednesl návrh na usnesení z členské schůze a ten byl schválen všemi hlasy.

Následovalo občerstvení a volná zábava.