Zápis z členské schůze konané dne 23.3.2018

přítomno bylo 37 členů tj. 72,54%

 

 

Předseda představenstva Jiří Třesohlavý zahájil členskou schůzi, přivítal přítomné členy, přečetl a nechal schválit program členské schůze.

Následovala zpráva o výsledku hospodaření za rok 2017, kde družstvo hospodařilo se ziskem po zdanění ve výši 4 746 tis. Kč. Bylo navrženo převést celý zisk do rezervního fondu.

Předseda představenstva seznámil přítomné s výsledkem sklizně jednotlivých plodin za rok 2017 a osevním plánem v roce 2018. Také přečetl zápisy z konání schůzí představenstva v loňském roce.

Plán družstva na rok 2018 byl sestaven na zisk ve výši 3 mil. Kč.

Členka družstva seznámila přítomné členy s výsledky kontrolní komise za rok 2017 a výsledky inventur za rok 2017. Inventurní rozdíly nebyly zjištěny.

Proběhly volby nového představenstva a volby nové kontrolní komise dle stanov družstva za přítomnosti notáře.

Diskuze byla bez připomínek.

Člen návrhové komise přednesl návrh na usnesení z členské schůze a ten byl schálen všemi hlasy.

Následovalo občerstvení a volná zábava.