Zápis z členské schůze konané dne 25.6.2021

Přítomno bylo 36 členů, tj. 73%.

Předseda představenstva Ing. Jiří Ráž zahájil členskou schůzi, přivítal přítomné členy, přečetl a nechal schválit program členské schůze.

Následovala zpráva o výsledku hospodaření za rok 2020, kde družstvo hospodařilo se ziskem po zdanění ve výši 8 516 tisíc Kč. Bylo navrženo převést celý zisk do rezervního fondu.

Předseda představenstva seznámil přítomné s výsledkem sklizně jednotlivých plodin za rok 2020 a osevním plánem v roce 2021 a také se současnými polními pracemi. Člen představenstva Daniel Štranc přečetl zápisy z konání schůzí představenstva v loňském roce.

Plán družstva na rok 2021 byl sestaven na zisk ve výši 6 milionů Kč.

Členka družstva seznámila přítomné členy s výsledky kontrolní komise za rok 2020 a výsledky inventur za rok 2020. Inventurní rozdíly nebyly zjištěny.

V diskuzi byly zodpovězeny dotazy ohledně dotací a systému rezervního fondu.

Člen návrhové komise přednesl návrh na usnesení z členské schůze a ten byl schválen všemi hlasy.

Předseda družstva ukončil členskou schůzi a popřál všem pevné zdraví.