Zápis z členské schůze konané dne 29.3.2019

Přítomno bylo 36 členů, tj. 70,50%.

Předseda představenstva Ing. Jiří Ráž zahájil členskou schůzi, přivítal přítomné členy, přečetl a nechal schválit pogram členské schůze.

Následovala zpráva o výsledku hospodaření za rok 2018, kde družstvo hospodařilo se ziskem po zdanění ve výši 7 473 tis. Kč. Bylo navrženo převést celý zisk do rezervního fondu.

Předseda představenstva seznámil přítomné s výsledkem sklizně jednotlivých plodin za rok 2018 a osevním plánem v roce 2019. Člen představenstva přečetl zápisy z konání schůzí představenstva v loňském roce.

Plán družstva na rok 2019 byl sestaven na zisk ve výši 4 mil. Kč.

Členka družstva seznámila přítomné členy s výsledky kontrolní komise za rok 2018 a výsledky inventur za rok 2018. Inventurní rozdíly nebyly zjištěny.

V diskuzi byl zodpovězen dotaz ohledně prodeje haly K86.

Člen návrhové komise přednesl návrh na usnesení z členské schůze a ten byl schválen všemi hlasy.

Následovalo občerstvení a volná zábava.